Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.tcmlover.nl .Het plaatsen van een bestelling via de webshop van www.tcmlover.nl betekent dat de koper deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen van de digitale producten zijn in euro’s.

1.2 Betaling van de aangeboden digitale producten geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een éénmalige en definitieve koopovereenkomst aan met TCM Lover.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

1.5 Alle kosten zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders is aangegeven.

1.6 Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

1.7 Indien de afnemer de verschuldigde kosten van een product in termijnbetaling niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

1.8 Indien afnemer verzuimt de verschuldigde kosten te voldoen en na elektronische herinnering nog niet binnen de in de herinnering gestelde betalingstermijn heeft voldaan, kan de overeenkomst door de aanbieder worden beëindigd of de dienstverlening van de aanbieder worden opgeschort.

1.9  Indien afnemer na herinnering nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer.

1.10 TCM Lover heeft ten alle tijden het recht de toegang tot de cursus uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

1.11 Het Premium abonnement wordt voldaan per maand. Afzegging dient de cursist zelf te regelen door TCM Lover een mail te sturen of zelf de betaling stop te zetten. Indien een jaarabonnement afgesloten wordt, kan geen tussentijdse annulering gedaan worden.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van TCM Lover. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 TCM Lover  is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Tcmlover.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

3.3 TCM Lover is verantwoordelijk voor het verzorgen van online lessen en het leveren van digitaal lesmateriaal. Indien door omstandigheden de online lessen niet plaats kunnen vinden, zullen deze altijd op een later tijdstip ingehaald worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal gedeeltelijke restitutie (naar ratio) van het lesgeld plaatsvinden.

4 Bestelling annuleren

4.1 Annuleren van een uitgevoerde en geleverde bestelling kan binnen 14 dagen na aankoop. Het beleid van TCM Lover is dat de cursist in de eerste 2 weken toegang krijgt tot het digitale lesmateriaal dat betrekking heeft op deze periode. Na de bedenktermijn wordt toegang gegeven tot de rest van het lesmateriaal. Indien een cursist graag direct toegang tot al het lesmateriaal wil, vervalt de bedenktermijn van 14 dagen.

4.2 Het Diagnose abonnement wordt aangegaan voor de termijn van 12 maanden. Dit abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd.

4.3 Het Premium abonnement is opzegbaar per maand. 

 

5 Diversen

5.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een doorTCM Lover vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

5.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY

  • Alle informatie die door de deelnemers aan TCM Lover wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor TCM Lover, haar medewerkers en de docenten.
  • Emailadressen (bv van mensen die de mailing van TCM Lover willen ontvangen) zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.
  • Wij zullen altijd eerst om toestemming vragen om persoonlijke gegevens aan derden te mogen verstrekken.
  • Met betrekking tot bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën geldt er voor de medewerkers van TCM Lover, haar (gast)docenten en bedrijven/organisaties waarmee TCM Lover op enigerlei wijze een samenwerkingsverband aangaat, een volledige geheimhoudingsplicht.
loading gif

Beschikbare coupon

X