Klachtenprocedure

Als organisatie besteden we veel aandacht aan een goede communicatie met en benadering van onze studenten, deelnemers en cursisten. De inzet is om helder en zorgvuldig te zijn in onze reacties naar elk mens.

Heeft u een klacht?

Dan stellen wij het op prijs wanneer u zo spoedig mogelijk contact met ons daarover opneemt. Dit kan per email via: info@tcmlover.nl.

Wij hebben de ervaring dat meestal een moment van overleg en uitwisseling, voldoende is om verder te kunnen.

Een klacht indienen

Mocht u toch ontevreden zijn over onze benaderingswijze, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Dit kunt u alleen schriftelijk doen bij TCM Lover, de Ripen 11, 9245 VG Nij Beets .

Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

 • De naam en het adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • Een nauwkeurige omschrijving van de handeling en/of gedaging waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling om welke medewerker het gaat, en waar en wanneer de handeling en/of gedraging heeft plaats gevonden;
 • De reden waarom de indiener bezwaar heeft tegen de handeling/gedraging;
 • De periode waarin de klacht is ontstaan.
 • TCM Lover neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling.
  TCM Lover adviseert de klager om de melding/klacht aangetekend te versturen.
 • Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met directbetrokkenen besproken.
 • TCM Lover heeft de verplichting zich in te spannen de klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken, op te lossen.

Reactie

Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht ontvangt u van TCM Lover een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin staat de termijn, in ieder geval binnen vier weken, waarbinnen wij de klacht afhandelen.

Bij de behandeling van de klacht zal TCM Lover, binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verwacht, streven naar een doeltreffende oplossing van het probleem.

Beroepsmogelijkheid

Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over afhandeling van de klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke derde partij die een bindende uitspraak gaat doen. 

 • TCM Lover heeft mevrouw I.A.M. Nehmelman verzocht om als onafhankelijke derde partij te fungeren. 
 • Zij zal een bindend advies uitbrengen waarbij zij het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging. 
 • Zij beslist binnen 4 weken inzake de klacht. 
 • De uitspraak van mevrouw I.A.M. Nehmelman is voor alle partijen bindend. Eventuele consequenties zullen door TCM Lover snel worden afgehandeld.
 • Mevrouw Nehmelman kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
 • Mevrouw Nehmelman geeft een mondelinge (telefonisch) dan wel schriftelijke melding van de verdaging aan de klager, onder vermelding van de reden van de verdaging en het nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
 • Mevrouw Nehmelman stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.
 • Het horen van de klager kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
 • Mevrouw Nehmelman maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.

Inwerkingtreding en blijvende geschillen

 • Dit klachtenreglement treedt in werking per 1 januari 2022.
 • Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
loading gif

Beschikbare coupon

X